GENEL SATIŞ KOŞULLARI

 1. Tanımlar

1.1. FITÓ, Barselona 08019, calle Selva de Mar, 111 kayıtlı adresinde bulunan, A-08.469.215 NIF (VKN) numaralı İspanyol ticaret şirketi SEMILLAS FITÓ, SAU, anlamına gelir.

1.2. Alıcı, FITÓ’dan Ürünleri satın alan şahıs veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.3. Sözleşme, Alıcı tarafından düzenlenen herhangi bir satınalma emri veya FITÓ’nun Ürün satışına dair herhangi bir teklifi, veya buna ilişkin herhangi bir zeyilname ile birlikte bu Genel Satış Koşullarını ifade eder.

1.4. Ürünler, Sözleşmenin konusu olan FITÓ Horticultural (Bahçecilik) Bölümünün tohumları ve ekim malzemelerini ifade eder.

1.5. Taraflar, FITÓ ve Alıcı’yı birlikte ifade eder.

1.6. Fiyat listesi, FITÓ’nun periyodik olarak yayınladığı ve dağıttığı ve FITÓ’nun, işbu belgenin 3.3. fıkrasında belirtilen şartlar uyarınca istediği zaman değiştirme hakkını saklı tuttuğu Ürünlerin satış fiyatlarını içeren listeyi ifade eder.

1.7. Teklif, FITÓ’nun Alıcıya sunduğu ve bu Genel Satış Koşullarının da geçerli olacağı özel satış koşullarını ifade eder. Aksi belirtilmedikçe, çelişki durumunda özel satış koşulları üstün gelecektir.

 1. Genel Satış Koşullarının uygulama kapsamı

2.1. Alıcının bildiğini beyan ettiği işbu Genel Satış Koşulları , ("GSK"), FITÓ’nun Ürünlerin satışı için Alıcı ile yaptığı tüm satış işlemleri için geçerli olup, yazılı olarak aksi açıkça belirtilmedikçe Taraflar arasında yapılan tüm sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. Burada belirtilen koşullardan farklı veya özel koşulların oluşturulması için, her halükarda, Taraflar arasında açık ve yazılı bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, söz konusu sözleşme, GSK karşısında üstünlük kazanacaktır.

2.2. Bu GSK, FITÓ tarafından daha önce yayınlanan veya uygulanan tüm genel satış koşullarının yerini alır ve daha önce yayınlanan veya uygulanan tüm genel satış koşullarını geçersiz kılar.

2.3. Alıcının genel satış koşullarının uygulanması (varsa) kesinlikle yapılamaz.

2.4. Herhangi bir satınalma siparişinin tamamlanması veya herhangi bir Teklifin Alıcı tarafından kabul edilmesi, işbu GSK’nın her bir şartının Alıcı tarafından tam ve şartsız olarak kabul edildiğini ve geçerli olduğunu ifade eder. GSK, Ürünlerin satış sözleşmesine otomatik ve geçerli olacak şekilde eklenmiş sayılacak ve ayrıca sözleşmeye eklenmesine gerek kalmadan söz konusu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

 1. Fiyatlar

3.1. Uygulanan fiyatlar, FITÓ tarafından belirlenen oranlara göre, satın alma sırasında yürürlükte olan fiyatlar olacaktır. Fiyat listesinde yer alan veya FITÓ’nun ayrı olarak sunabileceği tüm fiyatlar, Euro olarak belirlenir. Ürünlerin KDV’si, diğer geçerli vergileri veya sigorta bedeli Fiyatlara dahil olmayıp, uygun olduğu hallerde FITÓ’nun Alıcıya düzenlediği faturalarda usulüne uygun olarak tüm ayrıntılar ile yazılacaktır.  

3.2. Genel olarak, nakliye ücretleri, 3000,00 nin altındaki her satınalma için Fito tarafından alıcıya yansıtılacaktır.

3.3. FITÓ, Fiyat listesini istediği zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Her durumda, Sözleşmenin tamamlanması sırasında en son yayınlanan veya teslim edilen Fiyat listesi geçerli olacaktır.

 1. Teklifler ve satınalma siparişleri

4.1. Alıcı, siparişlerini telefonla veya FITÓ’nun satış temsilcileri aracılığıyla verebilir.

4.2. Bu GSK’da yer alan ve Sözleşmenin resmiyet kazanmasını engelleyebilecek herhangi bir koşula halel getirmeksizin, FITÓ, Teklifinin kabulünü veya Alıcının satınalma siparişini aldığında Ürünlerin satışına ilişkin Sözleşmenin resmiyet kazandığı anlaşılacaktır. Siparişin alınmasından itibaren en geç kırk sekiz (48) saat içinde FITÓ tarafından açıkça reddedilen ve bildirimi, Alıcıya ulaştırmak üzere sözlü veya yazılı herhangi bir yolla yapılan satınalma siparişleri buna dahil değildir. Alıcının siparişe yapmak istediği herhangi bir değişiklik, yazılı olarak talep edilmeli ve değişikliği haklı kılan neden belirtilmelidir. FITÓ, söz konusu değişikliği kabul etme veya reddetme hakkına sahip olacaktır.

4.3. Ödemenin yapılmaması veya Alıcının tasfiye, iflas veya aciz halinde olması durumunda, FITÓ, bekleyen veya devam eden siparişlerin yerine getirilmesini veya tedarikini ya da Alıcı ile herhangi bir sözleşmeyi durdurabilir veya askıya alabilir ve teslim edilmiş olan siparişlere karşılık gelen tutarların ödenmesini uygun görüldüğü şekilde mahkeme veya mahkeme dışı yoluyla talep edebilir. Uygun olduğunda FITÓ tarafından yapılabilecek talepler, hiçbir zaman Alıcının FITÓ’ya yapması gereken ödemenin gecikmesini veya reddini gerekçelendirmek için bir neden olarak gösterilemez.

 1. Teslim

5.1. FITÓ, Ürünleri, mevcudiyetine ve tarım sezonuna bağlı olarak Sözleşmenin resmileştirilmesinden itibaren makul bir süre içinde Alıcıya teslim edecektir. Bu anlamda, Taraflar arasında kararlaştırılan teslimat tarihleri yönlendirme amaçlı olup kesin ve değiştirilemez tarihler olarak kabul edilemez. Dolayısıyla başlangıçta planlanan teslimat tarihlerindeki bir gecikme, FITÓ tarafından yapılan sözleşme ihlali olarak anlaşılmayacak, bu nedenle de Alıcının herhangi bir tazminat talep etme veya Sözleşme feshetme hakkına sahip olmayacaktır. 

5.2. Ürünlerin teslimatı, mevcudiyetine bağlı olarak kısmi bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu durumda, FITÓ tarafından ayrı ayrı faturalar kesilecektir.

5.3. Ürünlerin teslimatı, FITÓ’nun fiili stok mevcudiyetine tabidir. Stok eksikliği nedeniyle Alıcı tarafından talep edilen Ürünlerin bir kısmını veya tamamını tedarik edememesi durumunda, FITÓ, satış sözleşmesi resmileştirilirken aksi belirtilmedikçe, uygun olan durumlarda Alıcıya önceden danışmadan mevcut olanları teslim edecek ve faturalandıracaktır. Alıcı, bu durum nedeniyle FITÓ’yu herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutma hakkına sahip olmayacaktır.

5.4. Ürünlerin, her siparişte belirtilen varış yerinde teslim edildiğine dair kanıt bulunduğunda Alıcı tarafından alındığı varsayılacaktır. Ürünlerin teslimindeki herhangi bir gecikme, Alıcı tarafından mümkün olduğunca en kısa zamanda FITÓ’ya rapor edilecektir.

 1. Faturalandırma ve ödeme

6.1. Ürünlerin teslimatı sırasında, FITÓ, KDV dökümü ve uygun olduğu takdirde söz konusu teslimattan kaynaklanan ilave maliyetler ile birlikte ilgili faturayı teslim edecektir.

6.2. Taraflar, ödemenin FITÓ’nun faturasında aksi belirtilmedikçe ödeme günü 120 takvim günü olarak kabul etmiş sayılır.

6.3. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, FITÓ ile ilk kez sözleşme yapan Alıcılar, ilgili faturayı Ürünlerin tesliminden önce alacak ve ilgili ödemeyi Ürünlerin yüklenmesi yapılmadan önce tam olarak yapmalıdır. Bunun gibi durumlarda, FITÓ, fatura tutarının Alıcı tarafından tam olarak ödenene kadar herhangi bir yüklemeyi yapmayacak ve sonuç olarak, başlangıçta planlanan teslimat süresine ilişkin herhangi bir gecikmenin ortaya çıkması FITÓ’yu bağlamayacaktır.  

6.4. Ödemelerin Alıcı tarafından geç yapılması durumunda, Alıcı, herhangi bir talebe gerek olmaksızın ödeme tarihi itibariyle kanuni faiz oranına göre aylık faizi, FITÓ’ya ödemekle yükümlü olacaktır. Ayrıca, Alıcı, uygulanabildiği durumlarda gecikmeden kaynaklanan finansal ve bankacılık giderlerinden de sorumlu olacaktır. Bu faizlerin ödenmesi, Alıcıyı, kabul edilen koşullar altında geri kalan ödemeleri yapmaktan muaf tutmaz.

6.5. Tarafların, faturanın vadeli ödenmesi konusunda mutabık kalmaları durumunda, mutabık kalınan vadelerden herhangi birinde ödemenin yapılmaması veya gecikmesi halinde, geri kalan ödemeler muaccel olmuş sayılacak ve önceki maddenin hükümleri uygulanacaktır.

6.6. Alıcının sözleşme ile üstlendiği ödeme yükümlülüklerine uymaması durumunda, FITÓ, zararların tazminatı ve ilgili faiz ödemelerini talep edip Sözleşmeyi tamamen veya kısmen olarak feshetme hakkına sahiptir.

6.7. Hiçbir durumda, Alıcı, FITÓ tarafından düzenlenen faturaların tutarından tam veya kısmi bir kesinti yapma veya tazminat kesme hakkına sahip değildir.

 1. İade

7.1. FITÓ, aksi kararlaştırılmadıkça veya Ürünlerin görünür ya da gizli kusurları olduğu, söz konusu kusurlar 16. maddenin hükümlerine uygun olarak FITÓ’ya bildirildiği ve FITÓ, ayıp ya da kusurun mevcudiyetini teyit ettiği ve bunların FITÓ’ya istinat edilebildiğini doğruladığı durumlar hariç teslim edilen Ürünlerin iadelerini kabul etmez.

7.2. İade ya da geri ödeme için FITÓ’nun tesislerine yapılan iadeler veya yüklemeler, her zaman Alıcı tarafından peşin ödenen navlun aracılığıyla yapılmalıdır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, sonuç olarak, ayıp veya kusurun FITÓ’ya bağlı olduğu kanıtlandığı takdirde, FITÓ, nakliye masraflarını Alıcıya geri ödeyecektir.

 1. Mülkiyeti koruma ve yeniden satış

8.1. FITÓ, ilave masraflar ve tahakkuk eden faiz de dahil olmak üzere ilgili faturanın tutarı Alıcı tarafından tam olarak ödenene kadar Alıcıya teslim edilen Ürünlerin mülkiyet hakkını saklı tutacaktır.

8.2. Bu amaçla, mülkiyet hakkı saklı olan Ürünler, Alıcı tarafından kalitelerinin garanti edileceği şekilde ve FITÓ’nun mülkiyeti olarak da tanımlanabilecek şekilde depolanmalı veya kullanılmalıdır.

8.3. Mülkiyet hakkı saklı olan  Ürünler, FITÓ’nun önceden verilmiş açık izni olmadan üçüncü taraflara teminat olarak gösterilemez veya garanti olarak verilemez.

8.4. Alıcı, tüm faaliyetlerinde Ürünleri fiziksel satış noktalarında satmaya yetkilidir. İhracat ve çevrimiçi satış kanalları aracılığıyla satış kesinlikle yasaktır. Yeniden satışın yapılması durumunda, ilk Alıcı, FITÓ’ya ödenmesi gereken satış fiyatını derhal ödemeyi taahhüt eder.

 1. Mahsul rezervasyonu ve yetiştiricilik

Tüm teklifler ve satınalma emirleri her zaman tohumların ve ekim malzemelerinin mevcudiyetine bağlıdır. Dolayısıyla, FITÓ, Alıcının talep ettiği tohumları ve ekim malzemelerini, mevcudiyetine bağlı olarak ve Alıcıya herhangi bir tazminat hakkı tanımadan belirli bir oranda paylaştırma veya orantılı olarak bölme hakkını saklı tutar.

 1. Ürünler hakkında bilgi, kullanım ve garanti

10.1. FITÓ’nun, Ürünlerin kalitesi, muhtevası, ağırlığı, ölçüleri, uygulamaları, özellikleri ve muamelesi ile ilgili en geniş kapsamda sunduğu tüm resimler, kataloglar ve açıklamalar, FITÓ’nun deneylerine ve pratik deneyimlerine mümkün olduğunca yakındır. Bu anlamda, Alıcı, FITÓ tarafından Ürünlerin kalitesine (canlılık, çimlenme, mekanik veya genetik saflık ve tohum sağlığı) ilişkin olarak sağlanan bilgilerin ve bunlardan elde edilen sonuçların, yalnızca FITÓ tarafından belirli koşullar altında belirli tohum örnekleri üzerinde yapılan deneylere atıfta bulunduğunu varsayar. Böylece, söz konusu bilgiler, hiçbir durumda açık veya zımni bir garanti teşkil etmez.  

10.2. Alıcı, Ürünlerden elde edilen sonuçların, Ürünlerin depolanması, iklim, toprak ve Alıcı tarafından kullanılan mahsul koruma yöntemleri de dahil olmak üzere ekim yeri ve onun önceki ve şimdiki koşulları gibi faktörlere bağlı olduğunu kabul ve beyan eder. Bu amaçla, Alıcı, Ürünlerin farklı şartlarda ve farklı amaçla kullanımının uygunluğunu ve yeterliliğini belirlemekten münferiden sorumlu olacak ve elde edilen sonuçların sağlanan bilgilerden farklı olması durumunda FITÓ’yu her türlü sorumluluktan muaf tutacaktır.

10.3. FITÓ, Alıcı veya üçüncü bir şahıs tarafından işlenmiş, şartlandırılmış veya kullanılmış Ürünler ile ilgili olarak Alıcıya karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

10.4. Alıcı, Ürünleri, hayvan veya insan tüketimi için tohum yetiştirmek veya Sözleşmede belirtilen şartlar altında satmak dışında herhangi bir amaç için kullanmayacaktır.

10.5. Alıcı, Ürünleri kendi adına kullanan veya alan herhangi bir kişinin, bunu işbu GSK uyarınca yapacağını garanti eder.

10.6. Alıcı, FITÓ’nun işbu GSK’na uygunluğu doğrulamak için yürüttüğü denetime izin vermeyi ve FITÓ ile işbirliği yapmayı, FITÓ tarafından Alıcının tesislerine atanan personelin erişimini ve denetimini kolaylaştırmayı, ve üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmesi durumunda FITÓ’nun çıkarlarının savunmasında aktif olarak işbirliği yapmayı taahhüt eder.

 1. Fikri ve sınai mülkiyet hakları

11.1. FITÓ, Ürünler ile ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını her zaman saklı tutacak ve Alıcının fikri mülkiyet hakları olmayacaktır. Sözleşmenin resmiyet kazanması, hiçbir durumda Ürünler ile ilgili fikri veya sınai mülkiyet haklarının devredildiği anlamına gelmez.

11.2. Alıcı, FITÓ’nun önceden alınmış açık onayı olmadan FITÓ’ya ait hiçbir marka, ticari marka veya ayırt edici işareti veya FITÓ’nunkilerden açıkça ayırt edilemeyen kendi markaları, ticari markaları veya ayırt edilemeyen işaretlerini kullanmayacaktır.

11.3. Alıcı, karışıklığa yol açabilecek FITÓ’ya ait olanlara benzer hiçbir marka, ticari marka veya ayırt edilemeyecek işaretin tescilini yapmayacaktır.

 1. Bitki ıslahçılarının hakları

12.1. Alıcı, UPOV Sözleşmesi (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği) ve işbu Sözleşmeye dahil edilen ilgili ulusal uygulamalar, ve uygulanabilir ise, yine işbu Sözleşmeye dahil edilen topluluk bitki çeşidi hakları hakkında 27 Temmuz 1994 tarihli 2100/94 sayılı Konsey Tüzüğü (ve müteakip değişiklikler) tarafından Ürünler ile ilgili belirlenen kısıtlamalara ve sınırlamalara uymalıdır.

12.2. Avrupa Topluluğunda ve / veya başka bir ülkede sözleşme ile talep edilen ve PVP (bitki çeşidi koruma) hakları da dahil olmak üzere bitki ıslahçı hakları kapsamında korunan çeşitlerden olan Ürünler ("Korunan Ürünler"), FITÓ’nun önceden alınmış yazılı onayı olmadan tohum çoğaltımı, vejetatif çoğaltım veya ticaret amacıyla kullanılmamalıdır. Söz konusu onay, tohum üretimi veya vejetatif üreme (çoğaltma), çoğaltma amaçlı hazırlıklar, satış, teslimat, ihracat, ithalat ve / veya depolamanın belirli şartlarına tabi olabilir.

12.3. Korunanı Ürünler yalnızca nihai mamullerin ve / veya Alıcının bünyesindeki diğer nihai ürünlerin yetiştirilmesi için kullanılabilir.

12.4. Alıcı, bu koşullara uygunluğu doğrulamak için gerekli denetimleri yerine getirmek amacıyla FITÓ veya FITÓ tarafından atanan üçüncü bir tarafa tesislerine (seralar da kesinlikle dahildir) girme ve ilgili hesaplarına erişme izni vermeyi kabul eder. Söz konusu denetim, Alıcının müşterilerini de etkileyebilir, bu nedenle bunu mümkün kılmak için gerekli önlemleri almak Alıcının sorumluluğunda olacaktır.

12.5. Alıcı, Korunan Ürünlerin kullanımından kaynaklanan nihai ürünleri, FITÓ tarafından tescil edilmiş olan çeşit adı altında pazarlamalıdır.

12.6. Alıcının, korunan çeşitte bir mutasyonu tespit etmesi durumunda, mümkün olan en kısa sürede FITÓ’ya bilgi verilmelidir. FITÓ tarafından yazılı olarak talep edildiğinde, Alıcı, talebin alınmasından itibaren en geç iki (2) ay içinde mutasyon ile ilgili kanıt ve malzeme sağlayacaktır.

12.7. Alıcı, üretim veya üreme (çoğaltma), çoğaltma amaçlı hazırlıklar, satış, teslimat, ihracat veya ithalat ve depolama da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla orijinal çeşidin herhangi bir mutasyonundan herhangi bir şekilde yararlanabilmek için FITÓ’nun onayının gerekli olduğunu açıkça kabul ve beyan eder.

 1. Sorumluluk

13.1. FITÓ, Alıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın, Ürünlerin kullanımı, çalıştırılması, uygulanması, depolanması, nakliyesi, modifikasyonu veya değişiklikleri sonucunda ortaya çıkabilen dolaylı veya dolaysız zararları, kaybedilen kar, gelir kaybı, durgunluk maliyetleri veya genel olarak, Alıcının, Ürünlerin teslim edilememesi veya kusurlu olarak teslim edilmesi sonucunda ya da umulmayan olay veya mücbir sebepten kaynaklanan her türlü zararları ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yukarıdaki zararlar misal olarak verilip sayılanlarla sınırlı değildir. Uygulanabildiği takdirde, Ürünlerin neden olduğu zararlar konusunda FITÓ için doğabilecek nihai sorumluluk, her zaman söz konusu Ürünler için Alıcıya kesilen faturanın tutarı ile sınırlı olacak ve Alıcı daha fazla sorumluluk talep etmemeyi taahhüt eder.

13.2. Bu maddede yer alan sorumluluğun sınırlandırılması, FITÓ’nun sorumluluğunu daha fazla sınırlandırmadığı sürece, diğer sözleşme belgelerinde yer alan bu maddeye aykırı veya onunla çelişen diğer hükümlere göre üstün gelecektir.

13.3. Alıcı, Ürünlerin herhangi birinden kaynaklanan veya birine bağlı olan zararlar nedeniyle üçüncü taraflardan gelen talepler konusunda FITÓ’yu sorumluluktan muaf tutacaktır.

 1. Mücbir sebepler

14.1. Sözleşmenin yerine getirilmesinde bir gecikme veya sözleşme ihlali mücbir sebepten kaynaklandığı veya mücbir sebep nedeniyle ortaya çıktığı takdirde, FITÓ, Alıcıya karşı sorumluluk taşımayacak ve sözleşmeyi ihlal etmiş olarak kabul edilmeyecektir.

14.2. Mücbir sebep nedeniyle ve mahkemenin müdahalesine gerek kalmadan, FITÓ, Sözleşmenin yerine getirilmesini tamamen veya kısmen olarak askıya alabilir veya Mücbir sebebin iki (2) aylık bir süre boyunca devam etmesi durumunda, Taraflardan herhangi biri, karşı tarafın zararını ödemek veya tazmin etmek zorunda olmadan Sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshedebilir.

14.3. Mücbir sebep, makul olarak öngörülemeyen ve / veya FITÓ’nun müdahale edemediği ve bunun sonucunda Ürünlerin FITÓ tarafından teslim edilemediği veya tamamen ya da kısmen engellendiği herhangi bir durum anlamına gelir. Bu amaçla, Mücbir sebep tanımına, savaş, savaş riski, pandemi, ayaklanma, sel, su, gaz veya ateşten kaynaklanan hasar, nakliye güçlükleri, öngörülemeyen teknik komplikasyonlar, arızalar, FITÓ veya FITÓ’nun sözleşme ile bağlı olduğu üçüncü tarafların personelinin grevleri, blokaj, ithalat veya ihracat yasakları, FITÓ veya tedarikçilerinin stoklarına sivil veya askeri makamlar tarafından el konulması veya kısmi haciz konulması, taşıma kapasitesi eksikliği, FITÓ tedarikçilerinin teslimat şartlarına uymamaları veya gecikmeleri, makine arızaları, FITÓ veya tedarikçilerinde ortaya çıkabilen imhalar ve diğer kesintiler, teslimatı imkansız kılan veya tamamen ya da kısmen engelleyen kaynakların yetersizliği dahildir.

14.4. Aynı şekilde, işbu 14. maddede belirtilen haklara halel getirmeksizin, tohum sektöründeki rezervasyonlara yol açan hasat veya kaldırılmasına bağlı herhangi bir mutat durum da Mücbir sebep olarak kabul edilecek ve FITÓ’ya Alıcıya kısmi teslimat yapma hakkını verecektir.

 1. Ambalajlama

15.1. Ürünler, FITÓ tarafından kendi ambalajlarına paketlenir ve adı geçen ambalajın masrafları Alıcı tarafından karşılanır. Her bir Ürün ile ilgili masraflar Fiyat listesinde ayrıntılı bir şekilde detaylandırılmıştır.

15.2. Konteynerlerin nihai sahibi olarak, Alıcı, Ambalaj Atığı konulu 24 Nisan tarihli 11/1997 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca onların uygun çevre yönetimi için teslimatından sorumlu olacaktır.

 1. Şikayetler

16.1. Alıcı, Ürünleri teslim alırken inceler, teslim edilen kalemlerin ve miktarlarının doğruluğunu teyit eder ve, ayrıca, Ürünlerin, Taraflar arasında kararlaştırılan veya normal ticari kullanım ve amaçlar için gerekli olan kaliteye uygun olup olmadığını doğrular.

16.2. Teslim edilen Ürünlerin dış görünümü ile ilgili herhangi bir belirgin kusur veya ayıp söz konusu olduğu takdirde, Alıcı, teslimat tarihinden itibaren en geç sekiz (8) takvim günü içerisinde FITÓ’yu bilgilendirecektir. Ayrıca, gizli kusurlar ile ilgili talepler de, söz konusu kusurların tespit edildiği tarihten itibaren en geç sekiz (8) takvim günü içinde iletilmelidir.

16.3. Bu bildirimler yazılı olarak gönderilip nakliye bilgilerini (tohum parti numarası, irsaliyenin ve ilgili faturanın tanımlanması) içerecek ve FITÓ veya bağımsız bir üçüncü tarafın uygun bir tespiti yapabilmesi için talebin nedenlerini açık bir şekilde ifade edecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde herhangi bir kusur Alıcı tarafından bildirilmediği takdirde, Ürünlerin memnun eder bir şekilde alındığı anlaşılacak ve FITÓ, söz konusu Ürünler ile ilgili herhangi bir sorumluluktan muaf tutulacaktır.

16.4. Alıcı, FITÓ’nun önceden alınmış açık müsaadesi olmadan Ürünleri hiçbir koşulda FITÓ’ya iade etme yetkisine sahip olmayacaktır.

16.5. FITÓ, bildirimi zamanında aldıktan sonra, ilgili Ürünler ile ilgili inceleme yapacak veya bağımsız bir üçüncü tarafa yaptıracaktır. İddia edilen kusurlar doğrulandığı takdirde, FITÓ, Ürünleri değiştirmeyi veya ödenen para tutarını Alıcıya iade etmeyi seçme hakkına sahip olacaktır. Bu değiştirme şekilleri, Ürünlerin uygunsuzluğu durumunda Alıcının başvurabileceği tek yol olarak kabul edilecektir.. Bu nedenle, Alıcı, FITÓ’ya karşı diğer tüm eylem ve haklarını kullanmayacağını kabul etmiş sayılır.

 1. Sözleşmenin askıya alınması ve feshi

17.1. Taraflardan herhangi birinin, işbu GSK’nı ihlal etmesi ve söz konusu ihlalin, diğer Tarafın yazılı olarak sözleşmeye uymayı talep etmesinden sonraki otuz (30) takvim günü boyunca devam etmesi durumunda, ilgili taraf, Sözleşmenin uygulanmasını askıya alma veya kalıcı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, temerrüde düşen Tarafın lehine herhangi bir tazminat ödenmeyecek ve haklı tarafın, söz konusu ihlalden kaynaklanan zararların tazminatı talep etme hakkına halel gelmeyecektir.

17.2. FITÓ, Alıcı ile ilk veya ilerideki Sözleşmeleri resmileştirmekle yükümlü olmayacak ve Alıcı lehine herhangi bir talep veya tazminata sebebiyet vermeden herhangi bir satınalma siparişini kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir.

 1. İhracat satışları

18.1. Teklifin veya satınalma siparişinin kabulü ile birlikte, Alıcı, Ürünlerin varış ülkesine özgü geçerli düzenlemelerin gerektirdiği belge, şartname ve bilgileri FITÓ’ya bildirmeli ve Ürünlerin teslimatı için kaç prosedürün uygulanması gerektiğini de (sertifikalar, ithalat belgeleri, bitki sağlığı gereksinimleri, faturalar vb.) bildirmelidir.

18.2. Alıcının bir üstteki fıkrada belirtilen tüm bilgileri sağlamaması, yanlış veya gecikmeli olarak sağlaması durumunda, FITÓ, Ürünlerin teslimatındaki gecikme veya teslimatın yapılmaması nedeniyle herhangi bir sorumluluktan muaf tutulacaktır. Ürün veya FITÓ’nun sonuç olarak uğrayabileceği herhangi bir kayıp veya zarardan Alıcı sorumlu olacaktır.

18.3. Ürünlerin İspanya dışındaki teslimatı her zaman EXW (fabrikada teslim) şeklinde Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) Incoterms 2020 uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, Taraflarca aksi açıkça kabul edilmedikçe, hem nakliye maliyeti hem de nakliye riski Alıcıya ait olacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Alıcı, ürünler için uygun nakliye seçme ve sipariş etme, sigorta ve nakliye masraflarını ilgili faturada Alıcıya aktarma konusunda FITÓ’yu açık bir şekilde yetkilendirir.

 1. Kişisel verilerin korunması

Taraflar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelere her zaman uymayı kabul ederler.

AB Parlamentosu ve Konseyi’nin, 27 Nisan 2016 tarihli ve (EU) 2016/679 sayılı, 95/46/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran, kişisel verilerin işlenmesi karşısında gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin Tüzüğünün (GDPR) 13. maddesinin hükümleri ve 5 Aralık tarihli 3/2018 sayılı, kişisel bilgilerin korunması ve dijital hakların güvencesine ilişkin Organik Yasanın (LOPDyDD) 11. maddesi uyarınca, Sözleşmede yer alan veriler ve Taraflar arasında paylaşılan diğer bilgiler, Sözleşmenin yürütülmesine ve yerine getirilmesine imkan vermek için her iki Tarafça işlenecek, işlemenin yasal dayanağı sözleşme ilişkilerine uygun olacak ve veriler o sırada ve hatta sonrasında olası sorumlulukların süresi dolana kadar saklanacaktır. Yasal emir ile gerekli olmadıkça veriler, üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Aynı şekilde, ilgili Taraf, Tarafın kişisel verilerine erişim isteyip verilerin düzeltilmesi, silinmesi, sınırlandırılması ve taşınabilirliğini talep edebilir ya da işlenmesine itirazda bulunabilir. Bütün bunlar, talebi işbu Sözleşmede belirtilen ilgili e-posta veya posta adreslerine göndererek e-posta veya yazılı iletişim yoluyla yapılabilir.

Bunun gibi bir talebe, adı ve soyadı; kişinin ve gerekirse temsilcinin ulusal kimlik belgesinin, pasaportunun veya diğer geçerli kimlik belgesinin kopyası ve temsil yetkisini tasdik eden belge veya elektronik belge; yapılan talebin detayları; bildirim amaçlı adres; başvuru tarihi ve başvuranın imzası; gerektiği takdirde, yapılan talebi destekleyen belgeler dahil edilmelidir.

Ayrıca, ilgili Taraf, kişisel verilerin işlenmesinin yürürlükteki düzenlemeleri ihlal ettiğini düşündüğü veya sadece haklarının kullanmasından memnun olmadığı takdirde, aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri vasıtasıyla İspanya Veri Koruma Acentesine talep iletme hakkına sahiptir.

(i) +90 242 340 50 55 veya +90  312 216 50 00 telefon numaralarından ulaşarak;

(ii) elektronik olarak, www.semillasfito.com / http/; https://kvkk.gov.tr/ web sitesi aracılığıyla;

(iii) Firma kayıtlı  adresine bizzat giderek.

 1. Maddelerin bağımsızlığı ve bütünlüğü

Bu hükümlerden herhangi birinin, yetkili bir makam tarafından hükümsüz veya geçerliliği bakımından eksik olduğu beyan edildiği takdirde, kalan maddeler veya hükümler yine de tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, Sözleşme ve bu GSK’nın amacını ve niyetini tamamlamak için, hükümsüz veya geçerliliği bakımından eksik olan hükümler yerine geçecek olan yeni hükümleri müzakere etmek için her türlü çabayı göstereceklerdir.

 1. Bildirimler

Bu GSK, Sözleşme veya Taraflar arasında yazılı olarak mutabık kalınan bir hükümde aksi kararlaştırılmadıkça, Taraflar arasında yapılması gereken tüm bildirimler veya tebligatlar, alındığını bildiren herhangi bir yöntem ile ve bununla beraber her bir Tarafın bu amaçla belirttiği posta veya e-posta adresine yazılı olarak iletilecektir.

 1. Yargı yetkisi ve uygulanabilir mevzuat

22.1. Sözleşmenin hükümleri Türk kanun ve mevzuatlarına tabi olup buna  göre yorumlanacaktır.

22.2. Sözleşmenin yürütülmesi veya yorumlanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümü konusunda, özel sözleşme de veya verilen kıymetli evrak üzerinde yetki konusunda ne yazarsa yazsın , Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

BİZE ULAŞIN

Dünya çapındaki satış ağımızla iletişime geçin

Semillas Fitó Türkiye

AOSB 2. Etap 22.
Cad No: 13
07190, Dösemealtı Antalya
T. +90 242 258 0184

destekturkey@semillasfito.com ​